proinceptum.sk

Všeobecné obchodné podmienky

proinceptum.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY poskytovania služieb v oblasti ochrany osobných údajov 1.1. Úvodné ustanovenia

1.1.1. PRO INCEPTUM s.r.o., (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva tieto Všeobecné Obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov v rozsahu dohodnutom v zmluve (ďalej aj ako „služby“) a v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

1.1.2. Poskytovateľ pri výkone svojej činnosti a poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov Klientom postupuje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1.1.3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient písomne nedohodli inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb Poskytovateľom, ktoré sú v nich výslovne uvedené.

1.1.4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká dňom uzatvorenia Zmluvy alebo zaslania písomnej objednávky zo strany Klienta Poskytovateľovi. V prípade, pokiaľ sa objednávka uskutočňuje akceptáciou zaslanej cenovej ponuky, vzniká zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom dňom doručenia potvrdzujúceho emailu o akceptovaní cenovej ponuky Poskytovateľa Klientom.

1.1.5. Objednávkou služieb v zmysle predchádzajúceho bodu VOP

Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a že s ich obsahom súhlasí.

1.1.6. Klient berie na vedomie, že bližšie podmienky poskytovania služieb, platnosti ponuky a postupu poskytovania služieb, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP sa spravujú podmienkami uvedenými v Klientom akceptovanej cenovej ponuke.

1.1.7. Predmetom zmluvného vzťahu Poskytovateľa a Klienta je záväzok Poskytovateľa dodať služby uvedené v bode 1.3 týchto VOP v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke a záväzok Klienta uhradiť riadne a včas odmenu za poskytnutie týchto služieb. 1.2. Definície a pojmy Poskytovateľ PRO INCEPTUM s.r.o., so sídlom Pavla Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec, IČO: 53 418 468, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 40103/S. Klient Klientom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ a/alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzatvorila Obchod, ktorej konanie smeruje k uzavretiu Obchodu, alebo ktorá koná na základe plnomocenstva v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Zmluvné strany Poskytovateľ a Klient spolu ako Zmluvné strany. Zmluva Zmluva na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Klientovi služby, v oblasti ochrany osobných údajov v rozsahu uvedenom v Zmluve, pričom rozsah poskytovaných služieb je určený konkrétnou zmluvou formulárového typu. Objednávka služieb Písomná objednávka, ktorej podpisom Klient potvrdzuje záväzné objednanie určených služieb a/alebo záväzné potvrdenie cenovej ponuky Poskytovateľa služieb Klientom a/alebo uzatvorenie zmluvy o dodaní služieb medzi Poskytovateľom služieb a Klientom. Dotazník Súbor otázok, ktoré slúžia na prvotnú analýzu prostredia Klienta, pre ktorú Poskytovateľ pripravuje ponuku na realizáciu bezpečnostnej dokumentácie, právneho poradenstva resp. ďalších doplnkových služieb. V prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom sa podpísaný dotazník s príslušnou prílohou stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Bezpečnostná dokumentácia Bezpečnostná dokumentácia je súbor dokumentov, ktoré sú vypracované pre Klienta ako prevádzkovateľa podľa požiadaviek Nariadenia, ktorá je vypracovaná na mieru Klienta. Dielo Dielom sa rozumejú všetky dokumenty vyhotovené Poskytovateľom najmä bezpečnostná dokumentácia, prezentácie, odborné články a obsah webinárov. Nariadenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 1.3. Služby v oblasti ochrany osobných údajov

1.3.1. Poskytovateľ zabezpečuje v prospech svojich Klientov poskytovanie nasledovných služieb: Analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie a poskytnutie služieb k ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „analýza“) dohodnutým spôsobom Dodanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s Nariadením Odborné, podporné periodické služby. 1.3.2. Poskytovateľ vykoná analýzu, poskytne služby a ak sa Zmluvné strany na tom dohodli, tak vypracuje bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s Nariadením a jemu prislúchajúcimi právnymi predpismi a za podmienok uvedených vo VOP.

1.3.3. Poskytovateľ služieb zabezpečuje v prospech svojich Klientov poskytovanie nasledovných odborných periodických služieb: Pravidelné opakovanie analýzy smerujúce k zisteniu vzniku potreby kontroly a podpory implementácie dokumentácie GDPR, potreby aktualizácie dokumentácie GDPR. /minimálne raz za ročné obdobie/ Sledovanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, sledovanie usmernení, metodík a vyjadrení Úradu pre ochranu osobných údajov na SR ako i v ďalších štátoch patriacich do EÚ Odovzdanie návrhov a návodov pre zapracovanie zmien, ktoré nastali vo vývoji zmien výkladov príslušných predpisov. Tento bod sa nevzťahuje sa na aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie z dôvodov zmien predpisov alebo zmien podmienok u Klienta. Poskytnutie pravidelného vzdelávania Klienta prostredníctvom zasielania odborných článkov /pravidelne, minimálne 5x ročne/ Umožnenie Klientovi užívať ďalšie servisné služby i ďalšie služby poskytované Poskytovateľom na základe nároku Klienta na zľavu vo výške 2% na všetky servisné služby a ďalšie služby poskytované Poskytovateľom Poskytovateľ počas zmluvného vzťahu informuje (e-mailom) Klienta o prípadných zmenách právnych predpisov, ktoré by mohli mať dopad na obsah bezpečnostnej dokumentácie.

1.3.4. Poskytovateľ zabezpečuje v prospech svojich Klientov poskytovanie nasledovných služieb nad rámec Zmluvy: Individuálna poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov mimo odborných, podporných periodických služieb Pravidelná paušálna konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov v podobe externého spolupracovníka Podpora a kontrola implementácie odovzdanej dokumentácie Školenia zamestnancov (oprávnených osôb) – všeobecne

1.4. Analýza 1.4.1. Poskytovateľ vykoná analýzu telefonicky alebo osobne. Spôsob vykonania analýzy si Poskytovateľ a Klient dohodnú v Zmluve.

1.4.2. Telefonická analýza sa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy Klientovi e-mailom. Telefonická analýza spočíva v ústnych odpovediach kontaktnej osoby Poskytovateľovi a odoslaní požadovaných podkladov Poskytovateľovi. Poskytovateľ Klientovi pošle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka prostredníctvom telefonického rozhovoru za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a potvrdenia ich správnosti. Ak Klient v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, poskytovateľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v Dotazníku GDPR nemusí prihliadať.

1.4.3. V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho Klienta je Poskytovateľ oprávnený kontaktovať Klienta telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

1.4.4. Osobná analýza sa považuje za ukončenú v momente, keď Klient, zamestnanec Klienta alebo iný prítomný svedok potvrdí vykonanie analýzy v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho Klienta je Poskytovateľ oprávnený kontaktovať Klienta telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po vykonaní osobnej analýzy.

1.4.5. Poskytovateľ vykoná analýzu následne po úhrade faktúry Klientom v primeranej dobe tak, aby bol Poskytovateľ spôsobilý včas vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu, ak sa na jej vypracovaní Zmluvné strany dohodli. Pokiaľ súčasťou poskytovaných služieb nie je vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, Poskytovateľ vykoná analýzu bez zbytočného odkladu po úhrade faktúry, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa úhrady faktúry.

1.4.6. Vykonanie opakovanej analýzy slúži k posúdeniu, či u Klienta došlo ku správnej implementácii bezpečnostnej dokumentácie, prijatiu navrhovaných opatrení, odstráneniu vymenovaných nedostatkov. Klient analýzou posúdi, či u Klienta nevznikla potreba aktualizácie, zmeny alebo doplnenia bezpečnostnej dokumentácie.

1.4.7. Opakovanú analýzu vykoná Klient minimálne raz za ročné obdobie počnúc druhým rokom zmluvného vzťahu.

1.4.8. Poskytovateľ v priebehu zmluvného vzťahu priebežne, minimálne raz ročne, kontaktuje telefonicky alebo e-mailom Klienta v záujme získania informácií o prípadných zmenách na strane Klienta, ktoré by mali vplyv na obsah bezpečnostnej dokumentácie a jej príloh. V prípade, ak Klient oznámi Poskytovateľovi predmetné zmeny, Poskytovateľ je povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku za aktualizáciu, doplnenie alebo zmenu bezpečnostnej dokumentácie a jej príloh. Aktualizácia, doplnenie alebo zmena bezpečnostnej dokumentácie, prípadne analýza Klienta za účelom zhodnotenia aplikácie odporúčaní, pravidiel a jednotlivých dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov predstavuje doplnkovú službu, na ktorú sa uplatnia ustanovenia Zmluvy a VOP o záväznej objednávke.

1.4.9. Klient si môže objednať aj ďalšie doplnkové služieby spätých s poskytovanou službou definovanou v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v Záväznej objednávke.

1.5. Vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie

1.5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Klientovi bezpečnostnú a s ňou súvisiacu dokumentáciu v súlade s požiadavkami Nariadenia, a to v rozsahu, v akom je na spracovanie tejto dokumentácie Klient povinný v zmysle Nariadenia.

1.5.2. Poskytovateľ dodá Klientovi bezpečnostnú dokumentáciu elektronicky s osobnou interpretáciou alebo elektronicky. Poskytovateľ vždy bez ohľadu na dohodnutý spôsob odovzdania bezpečnostnej dokumentácie odošle Klientovi dokumentáciu i v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. Za deň odovzdania bezpečnostnej dokumentácie sa považuje deň doručenia e- mailovej správy Klientovi. Ak sa Zmluvné strany dohodli na osobnom odovzdaní bezpečnostnej dokumentácie, Poskytovateľ realizuje osobné odovzdanie bezpečnostnej dokumentácie spolu s interpretáciou jednotlivých odovzdaných dokumentov v rozsahu max. 2 hodín najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia dokumentácie elektronicky Poskytovateľom. Poskytovateľ nie je povinný dodržať uvedený termín v prípade, ak nie je možné s Klientom dohodnúť termín v pracovnom čase a na mieste vopred zmluvne dohodnutom. Zmluvné strany dbajú pri návrhu a voľbe termínu osobného stretnutia na pravdepodobný časový úsek potrebný pre vycestovanie poskytovateľa za objednávateľom.

1.5.3. Dohodnutá cena za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a poskytnutie služieb je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Dotazník je podpísaný Klientom a priložený k Zmluve. Klient svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených.

1.5.4. Ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môže Poskytovateľ od zmluvy okamžite odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia Poskytovateľom má Poskytovateľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

1.5.5. V prípade, ak zistený nesúlad nebráni v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže Poskytovateľ od Klienta v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazník uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny a to v primeranej lehote. Ak klient v primeranej lehote doplatok neuhradí, má Poskytovateľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy.

1.5.6. Ak zistený nesúlad nebráni poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, avšak s úhradou rozdielu odmeny Klient nesúhlasí, Poskytovateľ nie je povinný od zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ je oprávnený odovzdať dokumentáciu v rozsahu korešpondujúcom s priznanými skutočnosťami v dotazníku a s upozornením na nedostatky dokumentácie vzniknuté z vyššie spomínaných dôvodov. Takáto dokumentácia sa považuje za úplnú a Klient nie je oprávnený sa domáhať nárokov z prípadného vzniku škody alebo zodpovednosti za vady v rozsahu nezapracovaných skutočností.

1.5.7. Klientovi sa zakazuje vytvárať rozmnoženiny diela v prospech tretích subjektov a/alebo uskutočňovať také šírenie, vypožičiavanie, kopírovanie publikovanie alebo uskutočňovanej inej činnosti vo vzťahu k dodanej dokumentácii, prostredníctvom ktorej by Poskytovateľovi služieb vznikala škoda alebo ušlý zisk. Klient sa zaväzuje využívať dielo výlučne v rámci činnosti spoločnosti Klienta a na účel, na ktorú bola táto dokumentácia Poskytovateľom služieb dodaná, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

1.5.8. Pokiaľ sa v Zmluve zmluvné strany nedohodli inak platí, že súčasťou bezpečnostnej dokumentácie nie je posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 35 a nasl. Nariadenia. Pokiaľ bude u Klienta Poskytovateľom zistená povinnosť vykonať posúdenie vplyvu, Poskytovateľ poučí Klienta o existencii tejto povinnosti.

1.6. Platobné podmienky

1.6.1. Poskytovateľ vystaví za poskytnutie služieb bezodkladne po uzatvorení Zmluvy faktúru so splatnosťou 7 dní, ktorá slúži ako daňový doklad

1.6.2. Poskytovateľ poskytne služby Klientovi po úhrade faktúry v celkovej výške.

1.6.3. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej sumy v celkovej výške na účet Poskytovateľa.

1.6.4. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase do uhradenia faktúry. Poskytovateľ vystaví faktúru bezodkladne po podpise Zmluvy za poskytnutie služieb v rozsahu dohodnutom v zmluve a za nasledujúce ročné obdobie t.j. na nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy v prípade, ak predmetom Zmluvy nie je vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie.

1.6.5. V prípade, ak je predmetom Zmluvy aj vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie platí, že služby uvedené v bode 1.3.3 VOP sú objednávateľovi poskytnuté na prvý rok od podpisu zmluvy bezplatne. Nárok na odmenu za tieto vzniká Poskytovateľovi až v ročných obdobiach nasledujúcich po prvom roku účinnosti Zmluvy. V prvom roku účinnosti zmluvy vystaví poskytovateľ faktúru iba na odmenu za služby uhrádzané jednorazovo.

1.6.6. Poskytovateľ vystaví faktúru na odmenu na paušálnu odmenu za uvedené v bode 1.3.3 VOP , po uplynutí ročného obdobia, na ktoré bola predchádzajúca faktúra vystavená. V nasledujúcich ročných obdobiach poskytovateľ vystaví faktúru najskôr v čase, kedy posledný deň splatnosti bude prvým dňom nového fakturačného obdobia. Prvé ročné obdobie, t.j. 12 kalendárnych mesiacov trvá odo dňa, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť. Ďalšie ročné obdobia budú účtované v zmysle uvedených pravidiel vždy ku výročiu zmluvy.

1.6.7. Ak je predmetom zmluvy vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie platí, že Poskytovateľ je povinný bezpečnostnú dokumentáciu odovzdať Klientovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa úhrady faktúry v celkovej výške.

1.6.8. Poskytovateľ nie je povinný v uvedených termínoch bezpečnostnú dokumentáciu odovzdať, pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné dielo vykonať včas alebo bez vád, alebo ak bez zavinenia poskytovateľa bola analýza vykonaná v lehote kratšej ako 3 týždne pred termínom odovzdania. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa ustanovení VOP.

1.6.9. Poskytovateľ bude dohodnutú činnosť vykonávať prostredníctvom špecialistov na ochranu osobných údajov s dlhodobou praxou v danej oblasti, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté činnosti na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku OOÚ.

1.6.10. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť služby a/alebo vypracovať dokumentáciu GDPR prostredníctvom tretích osôb.

1.6.11. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade so zmluvou, poskytovateľ je oprávnený zdržať sa akéhokoľvek výkonu služieb na základe zmluvy až do momentu, kedy budú všetky záväzky objednávateľa voči poskytovateľovi uhradené. Neposkytnutie služieb v čase omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nemá vplyv na výšku odmeny dohodnutej zmluvou.

1.6.12. Pokiaľ si Klient objedná doplnkové služby je povinný zaplatiť za tieto služby odmenu vo výške určenej Poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky na základe samostatnej faktúry vystavenej Poskytovateľom za každú jednotlivú službu.

1.6.13. Pokiaľ Klient písomne požiada Poskytovateľa o poskytnutie doplnkových služieb, Poskytovateľ písomne potvrdí Klientovi poskytnutie týchto služieb s uvedením ceny podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Odoslaním vyplnenej objednávky Poskytovateľovi sa stáva objednávka pre Klienta záväznou.

1.7. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1.8.11. Poskytovateľ je povinný uhradiť Klientovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so Zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení Klienta nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej Klientom.

1.8.11. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi vznikne nedodržaním doporučení Poskytovateľa poskytnutých podľa Zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikne z dôvodu, že Klient nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných Poskytovateľom podľa VOPalebo podľa zmluvy.

1.8.11. V prípade objednávky školení, sa Klient zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na školeniach a zabezpečí organizačne priestory, ak sa s Poskytovateľom nedohodnú inak. 1.8.11. Ak Klient neuhradí odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má Poskytovateľ nárok od Klienta na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania. 1.8.11. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci pôsobnosti OOÚ. Klient je povinný umožniť Poskytovateľovi účasť na každej kontrole. 1.8.11. Poskytovateľ vynaloží maximálnu odbornú starostlivosť, aby v nižšie popísanom rozsahu poskytol súčinnosť pri kontrole, ktorá nebola vopred ohlásená, či už telefonicky alebo elektronicky. Pri kontrole, ktorá bola vopred ohlásená, vynaloží maximálne úsilie k tomu, aby objednávateľovi poskytol súčinnosť potrebnú k príprave na predmetnú kontrolu. Poskytovateľ sa zaväzuje k plneniu týchto povinností odo dňa úhrady faktúry vystavenej následne po podpise zmluvy a výlučne v prípade, ak objednávateľ nie je vo vzťahu k poskytovateľovi v omeškaní s úhradou záväzkov, poskytnutím dokumentov a i. Poskytovateľ tieto úkony vykonáva v rozsahu zodpovednosti za správnosť odovzdanej dokumentácie a argumentáciu postupov a rozhodnutí pri príprave dokumentácie. Zastupovanie, konzultácie alebo iné služby spojené s výkonom kontroly príslušných orgánov predstavujú doplnkovú službu poskytovanú na základe samostatnej objednávky za vopred individuálne dohodnutú sumu. 1.8.11. Poskytovateľ je povinný počas trvania ako aj po zániku Zmluvy zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách o ktorých sa dozvedel pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 1.8.11. Poskytovateľ je povinný neposkytovať bez písomného súhlasu Klienta dôverné informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného a použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.

1.8. Práva a povinnosti Klienta

1.8.1. Klient je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. 1.8.2. Klient je povinný bezodkladne prevziať Dielo vykonané poskytovateľom. 1.8.3. Klient je ďalej povinný včas sprístupniť poskytovateľovi akúkoľvek dokumentáciu OOÚ (napr. bezpečnostný projekt) alebo bezpečnostnú dokumentáciu spracovanú pre Klienta pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

1.8.4. Klient sa zaväzuje oboznámiť Poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný Poskytovateľovi a jeho zamestnancom prístup na svoje pracovisko alebo pracovisko jeho zmluvných partnerov.

1.8.5. Klient je povinný vopred informovať zamestnancov Poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská. 1.8.6. Klient je povinný pokiaľ je to potrebné pre výkon činnosti podľa Zmluvy umožniť povereným osobám Poskytovateľa zhotovovať foto – dokumentáciu a video dokumentáciu, , a to vždy len za prítomnosti osoby určenej Klientom. 1.8.7. Klient je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná Poskytovateľom nebola zo strany Klienta , jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s Klientom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Klient môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú len ako celok a iba pre potreby interného použitia na svojich pracoviskách alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru. 1.8.8. Klient v plnom rozsahu zodpovedá pri výkone povinností Poskytovateľom za ochranu a bezpečnosť zamestnancov Poskytovateľa na svojich pracoviskách. 1.8.9. Klient je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska zabezpečenia predmetu Zmluvy . 1.8.10. V prípade podstatných zmien z hľadiska zabezpečenia predmetu Zmluvy si Zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov Poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve. 1.8.11. Klient sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán. Klient má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak Poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení Klienta nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej Klientom. 1.8.12. Klient je povinný počas trvania ako aj po zániku Zmluvy zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách o ktorých sa dozvedel pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 1.8.13. Klient je povinný neposkytovať bez písomného súhlasu Poskytovateľa dôverné informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného a použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. 1.9. Ukončenie Zmluvy a doba trvania Zmluvy 1.9.1. Zmluva zaniká: písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode; písomnou výpoveďou Zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia Zmluvy; písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, prípadne dňom vrátenia zásielky, obsahom ktorej je odstúpenie od Zmluvy, ako neprevzatej. 1.9.2. Za podstatné porušenie Zmluvy Klientom sa považuje najmä: ak Klient neposkytne ani po predchádzajúcom písomnom upozornení Poskytovateľa dostatočnú súčinnosť poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, omeškanie s úhradou faktúry za služby po dobu viac ako 30 dní. 1.9.3. Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa považuje opakované neplnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Klienta. 1.10. Doručovanie 1.10.1. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Klientom uskutočnená na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej Zmluvnej strane na jej e- malilovú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania. Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú, ak sa dostane do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany, hoci tá si ju fyzicky neprevezme. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta vráti Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, hoci tá ju doručovala na adresu druhej Zmluvnej strany určenú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v takomto prípade sa zásielka považuje za doručenú 2 dni po jej odoslaní. 1.10.2. Odstúpenie od Zmluvy alebo ukončenie Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane doručené vždy písomne doporučenou listovou zásielkou.

1.11. Reklamácie 1.11.1. Klient je oprávnený písomnou formou reklamovať poskytovanú službu. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie. 1.11.2. Výsledok reklamačného konania poskytovateľ písomne oznámi Klientovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

1.12. Záverečné ustanovenia 1.12.1.V prípade rozdielnej úpravy v objednávke a VOP majú prednosť ustanovenia objednávky. 1.12.2.Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadi právom Slovenskej republiky. 1.12.3.Poskytovateľ je oprávnený jednostranne uskutočniť zmeny VOP. Tieto skutočnosti bezodkladne oznámi všetkým Klientom, ktorých sa takéto zmeny VOP týkajú, a to písomne, elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenia o zmene VOP na webovom sídle Poskytovateľa www.proinceptum.sk. 1.12.4.Poskytovateľ je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti objednávky/Zmluvy na tretiu osobu, ak je táto spôsobilá plniť povinnosti a poskytovať služby uvedené v objednávke/Zmluve a týchto VOP.

1.12.5.Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Klientom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Až po zlyhaní krokov spejúcich k dohode postúpia Zmluvné strany spornú vec súdu.

Prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 1.12.6.Ak sa dôvod neplatnosti objednávky alebo týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo z povahy príslušného ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. V Lučenci dňa 15.01.2021 PRO INCEPTUM s.r.o Ľudovít Fábry, konateľ


NAŠE KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VAŠE PODNIKANIE


GDPR
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR dokumentáciu vypracujeme v súlade s nariadením


Viac informácii

PRÁVNE PORADENSTVO A
PRÁVNE SLUŽBY

Kvalitné právne poradenstvo a istota pre vaše spoločnosti. Kedykoľvek a kdekoľvek.


Viac informácii

PRACOVNÉ OBLEČENIE

Kvalitné, profesionálne pracovné oblečenie v našej ponuke za výhodné ceny.


Pozrieť ponuku

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA A ČISTIACE PROSTRIEDKY

Ponúkame zvýhodnený nákup čistiacich prostriedkov.
Produkty H2O COOL.


Pozrieť ponuku

© 2021-2022 proinceptum.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk