proinceptum.skbizniso právne služby

Odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci zabezpečíme pre Vás prostredníctvom verejného zdravotníka (číslo oprávnenia: OPPL/3339/2019) v zmysle §30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z..

Mám záujem o služby

Pro inceptum

Pracovná zdravotná služba

PZS (Pracovná zdravotná služba) v zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný:


zabezpečiť uvedenie priestorov do prevádzky
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika
zabezpečovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov - lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci
mať spracovanú kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík
mať spracovaný písomný záznam o posúdení zdravotného rizika
mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia
mať schválené prevádzkové poriadky
viesť evidenciu zamestnancov podľa ustanovení zákona o verejnom zdraví
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov

Dokumentáciu a služby Vám poskytneme v rozsahu:


dohľad nad pracovným prostredím
vstupný audit, vypracovanie dokumentácie a hodnotenie stavu pracovísk so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy
identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov)
návrh kategorizácie pracovných činností v zmysle Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. pre RÚVZ vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.)
objektivizácia pracovného prostredia v rozsahu identifikácie rizikových faktorov a zabezpečenie meraní rizikových faktorov (meranie expozície zamestnancov zdraviu škodlivých faktorom práce a pracovného prostredia)
zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
poradenské služby (návrhy na znižovanie kategórií rizík práce a pracovného prostredia pri zmene pracovných postupov a zavádzaní nových technológií), telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby
spracovanie odporúčaní o frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok (LPP)
spracovanie a aktualizácia ostatnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
vyhodnocovanie protokolov z meraní

Doplnkové služby:


Vstupný hygienický audit nevýrobná sféra
Uvedenie priestorov do prevádzky (žiadosť)
Vstupný hygienický audit výrobná sféra
Prevádzkový poriadok z protokolu do 3 meracích miest
Prevádzkový poriadok bez protokolu
Pandemický plán
Opatrenia na zabránenie šírenia Covid-19
Školenie faktorov pracovného prostredia
Účasť na kontrolách z RÚVZ, výkon každá začatá hodina + cestovné náklady
Posudok na lekársku preventívnu prehliadku
Certifikované meranie faktorov pracovného prostredia dohodou
Traumatologicky plán

Zoznam smerníc:


Smernica o kontrole lekárničiek
Smernica o zobrazovacích jednotkách
Smernica o pitnom režime
Smernica o zabezpečovaní rekondičných pobytov
Smernica o umelom osvetlení
Smernica o zabezpečovaní lekárskych prehliadok
Smernica na opatrenia a postup v prípade poskytovania prvej pomoci
Smernica na opatrenia pri záplavách
Smernica o minimálnych požiadavkách na pracovisko
Smernica o ochrane nefajčiarov
Smernica o zaradení zamestnancov do kategórií triedy prác
Smernica pre ergonómiu pracoviska
Smernica pre nočnú prácu
Smernica pre očkovanie
Smernica o požiadavkách na umelé kúpaliská
Smernica pre prevádzku pieskoviska
Smernica o zásadách racionálnej výživy
Smernica o vplyve klimatizácie na zamestnancov
Smernica zdravotné riziká pre činnosti s expozíciou: hluk, pevný aerosól, karcinogénny a mutagénny faktor, teplo, chlad, vibrácie.
Smernica o zdravotno-hygienických požiadavkách na ochranu vody

NAŠE KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VAŠE PODNIKANIE


GDPR
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR dokumentáciu vypracujeme v súlade s nariadením


Viac informácii

PRÁVNE PORADENSTVO A
PRÁVNE SLUŽBY

Kvalitné právne poradenstvo a istota pre vaše spoločnosti. Kedykoľvek a kdekoľvek.


Viac informácii

PRACOVNÉ OBLEČENIE

Kvalitné, profesionálne pracovné oblečenie v našej ponuke za výhodné ceny.


Pozrieť ponuku

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA A ČISTIACE PROSTRIEDKY

Ponúkame zvýhodnený nákup čistiacich prostriedkov.
Produkty H2O COOL.


Pozrieť ponuku

© 2021-2022 proinceptum.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk